Аритметика и алгебра

Неравенство на Чебишев

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка, Македонија

Елементарни функции и функционални равенки

Автор:Лилјана Стефанова, Љубомир Протиќ
Издавач:Армаганка, Македонија

Низата на Фибоначи и питагорини тројки

Автор:Алија Муминагиќ, Јанс Карстенсен
Издавач:Армаганка, Македонија

За двојните нули на полином од трет степен

Автор:проф. д-р Лазо Димов
Издавач:Армаганка, Македонија

Еден алгебраски метод за решавање на квадратни неравенки

Автор:ВАНГЕЛ КАРУЛОВСКИ
Издавач:Армаганка Македонија

Филдсова и Неванлинна награда

Автор:Фолклор
Издавач:Армаганка Македонија

Една задача, повеќе начини за нејзино решавање

Автор:Брансилав Јовановиќ
Издавач:Армаганка, Македонија

Хармониска прогресија

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка, Македонија

За Виетовата теорема

Автор:Љиљана Поповиќ Грибовска
Издавач:Армаганка-Македонија

Нулата како Број

Автор:Симина Самарџиска
Издавач:Армаганка, Македонија

Една задача на Ојлер и проблемот на Каталан

Автор:Горан П. Трајковски
Издавач:Армаганка, Македонија

Метод на неопределени коефициенти

Автор:Илија Јанев
Издавач:Армаганка

За една интересна задача со корени

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка, Македонија

Еден метод за решавање на равенки

Автор:Зоран Штерјов
Издавач:Армаганка, Македонија

Максимум и минимум на тригонометриски функции и нивна примена

Автор:Валентина Гоговска
Издавач:Армаганка, Македонија

Принцип на Дирихле и некои комбинаторни проблеми

Автор:Љубомир Давидов
Издавач:Армаганка, Македонија

За проблемот на МИНИМАКС

Автор:Ирена Стојменовска
Издавач:Армаганка, Македонија

Принцип на Дирихле

Автор:Мирјана Докоска
Издавач:Армганка, Македонија

Занимливости

Автор://
Издавач:Армаганка, Македонија

Занимливости

Автор://
Издавач:Армаганка

ПАЛ ЕРДОШ

Автор:Ратко Тошиќ
Издавач:Армаганка

ЛОГАРИТАМСКИ РАВЕНКИ

Автор:Алексеј Јегоров
Издавач:Армаганка

EDUBUNTU_4

Автор:Какашевски Ѓорѓи
Издавач:Армаганка

EDUBUNTU_3

Автор:Какашевски Ѓорѓи
Издавач:Армаганка

EDUBUNTU_2

Автор:Какашевски Ѓорѓи
Издавач:Армаганка

EDUBUNTU_1

Автор:Ѓорѓи Какашевски
Издавач:Армаганка

Комплексни броеви IV

Автор:ARMAGANKA-MACEDONIA
Издавач:Ристо Малчески, Алекса Малчески

Комплексни броеви III

Автор:Ристо Малчески, Алекса Малчески
Издавач:Армаганка

Комплексни броеви II

Автор:Ристо Малчески, Алекса Малчески
Издавач:Армаганка

Комплексни броеви I

Автор:Алекса Малчески, Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

Една задача, повеќе нашини за нејзино решавање

Автор:Алија Муминагиќ, Јанс Карстенсен
Издавач:Армаганка

Минимум и максимум на тригонометриски функции им нивна примена

Автор:Валентина Гоговска
Издавач:Армаганка

Задачи од минимум и максимум(максимум од минимум)

Автор:Славица Грковска
Издавач:Армаганка

ФУНКЦИОНАЛНИ РАВЕНКИ ВО МНОЖЕСТВАТА ПРИРОДНИ И ЦЕЛИ БРОЕВИ

Автор:Алекса Малчески, Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

НЕСТАНДАРДНИ РЕШЕНИЈА НА СТАНДАРДНИ ЗАДАЧИ

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка

Елементарни функции и функционални равенки

Автор:Љиљана Стефановска, Љубомир Протиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Симетрични полиноми

Автор:Никола Пандески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Равенки и систем равенки во кои непознатата е под знак на апсолутна вредност

Автор:Боривоје Миладиновиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Инверзна функција

Автор:Биљана Крстевска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

За некои екстремални проблеми

Автор:Љиљана Поповиќ Грибовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Функционални равенки-втор дел

Автор:ТОМИ Димовски, АНА Димовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Идентитети од инверзни тригонометриски функции

Автор:Ирена Стојменовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Равенки и неравенки со параметар

Автор:Ирена Стојменовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Задачи од максимум од минимум

Автор:Славица Грковска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

НЕКОИ ЕДНОСТАВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ РАВЕНКИ (ПРВ ДЕЛ)

Автор:Томи Димовски, Ана Димовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Едно математичко чудовиште

Автор:Олег Мушкаров, Сава Гроздев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Едно математичко чудовиште

Автор:Олег Мушкаров, Сава Гроздев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

ЛОГАРИТАМСКИ РАВЕНКИ

Автор:Aleksej A. Egorov
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Метод на неодредени коефициенти

Автор:Илија Јанев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Основи на теоријата на кодирање

Автор:Малческа Вера, Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

За Виетовата теорема

Автор:Поповска - Грибовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Симетрични полиноми од три променливи 4

Автор:Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Симетрични полиноми од три променливи 3

Автор:Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Симетрични полиноми од три променливи 2

Автор:Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Симетрични полиноми од три променливи 1

Автор:Алекса Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Познати задачи со не така познати решенија

Автор:Алија Муминагиќ, Јенс Карстенсен
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Испитување на текот и скицирање на графикот на кубната функција

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Семејно решавање на една “едноставна” задача

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Регресивна индукција

Автор:Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Математичка индукција 2

Автор:Малчески Ристо, Цветковски Здравко
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Математичка индукција 1

Автор:Малчески Ристо, Цветковски Здравко
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Квадратни параметарски неравенки

Автор:Сава Гроздев, Христо Лесов
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Полиномни равенки

Автор:Даниел Велинов
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Рекурентни релации

Автор:Даниел Велинов
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Броеви

Белешка за распределбата на простите броеви

Автор:Ристо Малчески, Самоил Малчески
Издавач:Армаганка, Македонија

Некои методи за решавање на диофантови равенки

Автор:Даниел Велинов
Издавач:Армаганка, Македонија

Еден проблем од теоријата на броеви

Автор:Серпински
Издавач:Армаганка-Македонија

Деливос со бројот 19

Автор:Биљана Стојоска
Издавач:Армаганка Македонија

Неколку начини на решавање на една линеарна диофантова равенка

Автор:Снежана Хаџи Николова
Издавач:Армаганка, Македонија

Обопштена равенка на Ојлер

Автор:ИРЕНА Стојменовска
Издавач:Армаганка

Минимален прост делител

Автор:Сава Гроздев
Издавач:Армаганка

ТРИ ИДЕНТИТЕТИ ЗА ФИБОНАЧИЕВИТЕ БРОЕВИ

Автор:Ристо Малчески, АЛија Муминагиќ
Издавач:Армаганка

Степени во аритметичка прогесија

Автор:Ристо Малчески, Самоил Малчески
Издавач:Армаганка

ТЕОРЕМА НА ЛИУВИЛ

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка-Скопје

Триаголни броеви 2

Автор:Муминагиќ Алија, Малчески Ристо
Издавач:Армаганка-Скопје

ЗБИР НА КВАДРАТИ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПРИРОДНИ БРОЕВИ

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка-Скопје

ЗАНИМЛИВОСТИ ВО МНОЖЕСТВОТО ПРИРОДНИ БРОЕВИ

Автор:Смиле Мркоски, Илија Јанев, Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

КОЈ Е НАЈЕФИКАСЕН БРОЕН СИСТЕМ

Автор:Смиле Марковски
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Занимливости за функцијата цел дел

Автор:Шефкет Арсланагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Обопштена равенка на Ојлер

Автор:Стојменовска Ирена
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Минимален прост делител

Автор:Сава Гроздев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неограниченост на низата совршени и низата прости броеви

Автор:Димовски Илија
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Фибоначиеви броеви и полиноми со целобројни коефициенти

Автор:Јанс Карстенсен, Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Фибоначиеви броеви

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Ах тие питагорини тројки

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Триаголни броеви

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Триаголни броеви

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Мултипликативни функции и теоремата ба Ојлер

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Функциите {x} и [x]

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Алгоритам за генерирање на една класа на питагорини тројки

Автор:Цветковски Здравко, Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Ред на број по модул и примитивни корени

Автор:Малчески Ристо, Малчески Самоил
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Финансиска математика

ДИСКОНТНИ ПРЕСМЕТУВАЊА

Автор:Самоил Малчески, Гуле Гулев
Издавач:Армаганка

ПРИМЕНА НА СИСТЕМ ЛИНЕАРНИ НЕРАВЕНКИ ВО НОСЕЊЕТО БИЗНИС ОДЛУКИ

Автор:Момир Поленаковиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Избор на средства за работа

Автор:Малчески Самоил
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Финансиски пресметувања кај обврзници и акции II

Автор:Малчески Самоил, Гуле Гулев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Финансиски пресметувања кај обврзници и акции I

Автор:Малчески Самоил, Гуле Гулев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Дисконтни пресметувања

Автор:Малчески Самоил, Гуле Гулев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Камата и каматни пресметувања

Автор:Малчески Самоил, Гуле Гулев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Геометрија

Суперзлатен правоаголник

Автор:Алија Муминагиќ, Јанс Карстенсен
Издавач:Армаганка, Македонија

Метрички релации во тетивен четириаголник

Автор:Зоран Штерјов
Издавач:Армаганка, Македонија

Една задача, повеќе начини за нејзино решавање

Автор:Илија Јанев
Издавач:Армаганка, Македонија

Теорема на Стјуарт

Автор:Биљана Стојоска
Издавач:Армаганка, Македонија

За некои својства на ортоцентарот на триаголник

Автор:Христо Лесов, Живка Михова
Издавач:Армаганка, Македонија

Пресметување на плоштина и периметар на правилен осуаголник

Автор:Ѓорѓи Цветков
Издавач:Армаганка, Македонија

Признаци за впишаност на четириаголник во кружница

Автор:ФОЛКЛОР
Издавач:Армаганка, Македонија

Метод на помошни фигури

Автор:Милан Шариќ
Издавач:Армаганка, Македонија

Варијација на иста тема-продолжение

Автор:Илија Јанев
Издавач:Армаганка, Македонија

Некои карактеристични неравенства во врска со триаголник

Автор:Мирјана Докоска
Издавач:Армаганка, Македонија

Примена на паркетот при решавање на задачи

Автор:д-р Јудита Цофман-Ерланген
Издавач:Армаганка, Македонија

Еден директен доказ на Штајнерова теорема за рамнокрак триаголник

Автор:Виктор Јанековски
Издавач:Армаганка, Македонија

Варијација на иста тема

Автор:Илија Јанев
Издавач:Армаганка, Македонија

Некои неравенства за правоаголниот триаголник

Автор:Ѓорѓи Цветков
Издавач:Армаганка, Македонија

Еден елементарен доказ на Хероновата формула

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка, Македонија

Степен на точка во однос на кружница

Автор:Виолета Василевска
Издавач:Армаганка

ЕДНА ЕДНОСТАВНА ТЕОРЕМА

Автор:Војислав Петровиќ
Издавач:Армаганка

Една задача и 12 решнија

Автор:Валентина Миовска
Издавач:Армаганка

Геометриски проблем од ЛЕТОНИЈА

Автор:Звонко Черин
Издавач:Армаганка

Проблем на трисекција на агол

Автор:д-р Бранислав Чабриќ
Издавач:Армаганка

Еden interesen cetiriagolnik

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка

Инверзија I

Автор:Лилјана Поповиќ Грибовска
Издавач:Армаганка

Теорема на Дезарг

Автор:Игор Димовски
Издавач:Армаганка

Теорема за Симпсонова права и нејзина примена

Автор:Џајковска Лилјана
Издавач:Армаганка

Проблем на Малфати

Автор:Олег Мушкаров
Издавач:Армаганка

ZA NEKOI SVOJSTVA NA ORTOCENTAROT NA TRIAGOLNIK

Автор:Христо Лесов, Живка Михова
Издавач:Армаганка

ОБРАТНА ТЕОРЕМА НА ТЕОРЕМАТА НА СИМСОН И НЕЈЗИНА ПРИМЕНА

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка

ПО РЕШЕНИЕТО НА ЕДНА ЗАДАЧА

Автор:Муминагиќ Алија, Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

ФИЗИКАТА И ПОМАГА НА МАТЕМАТИКАТА

Автор:Алија Муминагиќ, Jeans Carstensen
Издавач:Армаганка-Скопје

КРИВИ ОД ВТОР РЕД

Автор:Томи Димовски, Ана Димовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Метрички релации во четириаголник

Автор:Петрески Никола
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Кружница и права на Ојлер

Автор:Петрески Никола
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Една интересна геометриска формула

Автор:Иван Трајков
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Расекување и составување на геометриски фигури

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Проблем на трисекција на агол

Автор:Бранислав Чабриќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

За некои својства на ортоцентарот на триаголник

Автор:Живка Михова, Христо Лесов
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Примена на паркетот при решавање на задачи

Автор:Јудита Цофман Ерланген
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Еден директен доказ на Штајнеровата формула за рамнокрак триаголник

Автор:Виктор Јанековски
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Некои неравенства за правоаголен триаголник

Автор:Ѓорѓи Цветков
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Еден елементарен доказ на Хероновата формула

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

МЕТОД НА ПОМОШНИ ФИГУРИ

Автор:Милан Шариќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Теорема за Сипсонова права и нејзина примена

Автор:Џајковска Љиљана
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Проблем на Малфати

Автор:Олег Мушкаров
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Теорема на Чева

Автор:Алекса Малчески, Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Едно интересно равенство за триаголник и негови последици

Автор:Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Инверзија

Автор:Лилјана Поповска Грибовиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Теорема на Дезарг

Автор:Игор Димоски
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Едно неравенство во врска со симетралата на внатрешен агол на триаголник

Автор:Шефкет Арсланагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Адициони теореми

Автор:Алија Муминагиќ, Јенс Карстенсен
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Примена на едно обопштување на теоремата на Птоломеј

Автор:Сава Гроздев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Бабилиерова теорема

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Геометрски докази на некои тригонометриски равенства

Автор:Алија Муминагиќ, Јенс Карстенсен
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пресликување во рамнина преку комплексни броеви IV

Автор:Малчески Ристо, Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пресликување во рамнина преку комплексни броеви III

Автор:Малчески Ристо, Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пресликување во рамнина преку комплексни броеви II

Автор:Ристо Малчески, Алекса Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пресликување во рамнина преку комплексни броеви I

Автор:Ристо Малчески, Алекса Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Теорема на Helly за конвексните множества

Автор:Малчески Ристо, Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Херонови триаголници

Автор:Ристо Малчески, Алекса Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Проблем на паркетирање

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Теорема на Менелај

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Приближна конструкција на на агол од 1 радијан

Автор:Јанс Карстенсен, Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Суперзлатен четириаголник

Автор:Јанс Карстенсен, Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Теорема на Стјуарт

Автор:Малчески Ристо, Катерина Аневска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Хомотетија

Автор:Малчески Ристо, Аневска Катерина
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Теорема на Птоломеј

Автор:Mal;eski Aleksa, Малчески Самоил
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Логика и Комбинаторика

Метод на инваријанти

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка, Македонија

Јапонски крстословки

Автор:Фолклор
Издавач:Армаганка, Македонија

Примена на математичка логика

Автор:Роза Ацевска
Издавач:Армаганка

БОЕЊА И ПОКРИВАЊА НА ГЕОМЕТРИСКИ ФИГУРИ

Автор:Ристо Малчески,. Самоил Малчески
Издавач:Армаганка

ПАТНИК НА РАСКРСНИЦА

Автор:Алекса Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Како се решаваат логички задачи

Автор:Љиљана Поповиќ Грибовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

МЕСЕЧЕВА МАТЕМАТИЧКА КОМБИНАТОРИКА

Автор:Илија Јанев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

ПОЛИМИНА и ДОБРИ ПРАВОАГОЛНИЦИ

Автор:Лилјана Џајковска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Математиката на една игра

Автор:Елена Михајлова
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Четиридимензионална коцка

Автор:Ирена Стојменовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Генераторни функции

Автор:Љубомир Давидов
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Врска меѓу биномните коефициенти и пермутациите со повторување

Автор:Димовски Игор
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Принципот на Дирихле и некои комбинаторни проблеми

Автор:Љубомир Давидов
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Метод на инваријанти

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Разбивање на броеви

Автор:Малчески Ристо, Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Проблем на бои

Автор:Малчески Ристо
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Магични квадрати

Автор:Сава Гроздев, Веселин Ненков
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Латински квадрати и блок дизајни II

Автор:Малчески Самоил, Малческа Вера
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Латински квадрати и блок дизајни I

Автор:Малчески Самоил, Малческа Вера
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неравенства

Неравенство на Бернули

Автор:Зоран Штерјов
Издавач:Армаганка Македонија

Неколку избрани задачи од неравенства

Автор:Слободан Филиповски
Издавач:Македонија-Армаганка

Подобрување на едно алгебарско неравенство

Автор:Шефкет Арсланагиќ
Издавач:Армаганка, Македонија

РАЗЛИЧНИ ДОКАЗИ НА ЕДНО АЛГЕБАРСКО НЕРАВЕНСТВО

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка, Македонија

Една задача повече начини за нејзино решеање

Автор:Алија Муминагиќ, Јенс Карстенсен
Издавач:Армаганка, Македонија

Neravenstvo na Jensen

Автор:Ристо Атанасов
Издавач:Армаганка

НЕРАВЕНСТВА НА SCHUR И MUIRHEAD

Автор:Ристо Малчески, Здравко Цветовски
Издавач:Армаганка

Neravenstva

Автор:Tomi Dimovski, Ana Dimovska
Издавач:Армаганка

Подобрување на едно алгебарско неравенство

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Две условни алгебарски неравенства

Автор:Шефкет Арсланагиќ, Зејнулаху Фарук
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Несбитовото неравенство и едно негово подобрување

Автор:Шефкет Арсланагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неравенство на Чебишев

Автор:Шефкет Арсланагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

За подобрувањето на неравенствата

Автор:Шефкет Арсланагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неравенства со факториели

Автор:Шефкет Арсланагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Некои карактеристични неравенства во врска со триаголник

Автор:Мирјана Докоска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Две важни неравенства и бројот е

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Енгелов принцип на минимум

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неравенство на Коши-Буњаковски-Шварц

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неравенство на Чебишев

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неравенства меѓу средините

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неравенства на Schur и Muirhead

Автор:Ристо Малчески, Здравко Цветковски
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Еден метод за докажување неравенства со три променливи

Автор:Ристо Малчески, Здравко Цветковски
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Докажување на симетрични неравенства со три променливи

Автор:Ристо Малчески, Здравко Цветковски
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Популарно

Системи од точки

Автор:Љупчо Настовски, Биљана Начевска Настовска
Издавач:Армаганка-Македонија

Фолклор-НИЛС АБЕЛ

Автор:Фолклор
Издавач:Армаганка, Македонија

Една задача од математичко програмирање_оптимален облик на картонско пакување

Автор:Филип Николовски
Издавач:Армаганка, Македонија

За една од најголемите полемики за авторството над некое ооткритие

Автор:Лилијана Поповска Грибовиќ
Издавач:Armaganka Makedonija

Занимливости

Автор:Фолклор
Издавач:Армаганка-Македонија

Занимливости

Автор:Фолклор
Издавач:Армаганка-Македонија

Топологија

Автор:Елизабета Делеска
Издавач:Армаганка, Македонија

Занимпливости

Автор:Фолклор
Издавач:Армаганка, Македонија

Некои поими од теоријата на графови

Автор:Ана Доневска
Издавач:Армаганка, Македонија

Во светот на броевите

Автор:Фолклор
Издавач:Армаганка, Македонија

Месечева математичка комбинаторика

Автор:Јанев Илија
Издавач:Армаганка, Македонија

Полимина и добри правоаголници

Автор:Лилјана Џајковска
Издавач:Армаганка, Македонија

Неисправна монета

Автор:ИРЕНА Стојменовска
Издавач:Армаганка

Занимливости

Автор://
Издавач:Армаганка

КРАТКА ИСТОРИЈА НА КРИПТОЛОГИЈАТА II

Автор:Весна Димитрова, Александра Смилевска
Издавач:Армаганка

Web-базирана обука

Автор:Методија Јанчевски
Издавач:Армаганка

Запознавање со топологија преку некои интуитивни концепти и примери

Автор:Бети Андоновиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

ДИНАМИКА НА ЛИНЕАРНОТО ПРЕСЛИКУВАЊЕ f(x)=ax+b НА R

Автор:Билјана Златанова
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Проблемот на гладната коза

Автор:Платон Димиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Месечева математичка комбинаторика

Автор:Илија Јанев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Повеќе решенија на иста задача

Една задача, повеќе начини за нејзино решавање

Автор:Анкица Дуровиќ
Издавач:Армаганка Македонија

Варијации на иста тема

Автор:Илија Јанев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

За една интересна математичка задача со корени

Автор:Муминагиќ Алија, Никобинг Ф.
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Една задача, повеќе начини за нејзино решавање

Автор:Алија Муминагиќ, Јенс Карстенсен
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Една задача, повеќе начини за решавање

Автор:Илија Јанев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Повеќе решенија на една геометриска задача

Автор:Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Повеќе докази на едно познато геометриско неравенство

Автор:Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Повеќе докази на едно познато неравенство

Автор:Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Една задача, повеќе начини за ршавање

Автор:Слободан Филиповски
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Повеќе докази на едно познато неравенство

Автор:Шефкет Арсланагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Варијации на иста тема

Автор:Илија Јанев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Една задача, повеќе начини за решавање

Автор:Катрина Аневска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Повеќе начини за решавање на иста задача

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Останато

Метрички релации во тетивен четириаголник

Автор:Зоран Штерјов
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Еден интересен четириаголник

Автор:Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Една корисна геометриска формула

Автор:Иван Трајков
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Edna ednostavna teorema

Автор:Војислав Петровиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Problem na trisekcija na agol

Автор:д-р Бранислав Чабрич
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Инверзија I-III

Автор:Лилјана Поповска Грибовиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Еден метод за решавање на равенки

Автор:Зоран Штерјов
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

ИНЦИДЕНТНТИ СТРУКТУРИ_3-РЕШЕТКА_И_НЕЈЗИНА_КООРДИНАТИЗАЦИЈА

Автор:Ирена Стојменовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неисправна монета

Автор:Ирена Стојменовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Различни докази на едно алгебарско неравенство

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Обопштена равенка на Ојлер

Автор:Ирена Стојменовска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

PAL ERDESH

Автор:Ратко Тошиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решавање на проблеми-не играј по правилата

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

НЗД и НЗС во олимписки задачи

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Некои карактеристични задачи од теорија на броеви

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Некои карактеристичн задачи од комбинаторика

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Математичка индукција во комбинаторика

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Лежандрова функција, вроеви на Ферма и броеви на Мерсен

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Информации, ефикасност и рекурзии

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Функционални равенки

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Деливост во олимписки задачи

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Цел дел и некои поважни својства

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Алчни алгоритми

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Ред на прост број

Автор:Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ