Аритметика и Алгебра

Регрењсивна индукција

Автор:Алекса Малчески
Издавач:Армаганка, Македонија

Како во математиката се греши

Автор:Наумка Србиноска
Издавач:Армаганка, Македонија

ЕДУБУНТУ_4

Автор:Какашевски Ѓорѓи
Издавач:Армаганка

ЕДУБУНТУ_3

Автор:Какашевски Ѓорѓи
Издавач:Армаганка

ЕДУБУНТУ_2

Автор:Какашевски Ѓорѓи
Издавач:Армаганка

ЕДУБУНТУ_1

Автор:Какашевски Ѓорѓи
Издавач:Армаганка

ГЕОМЕТРИСКО ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЗБИРОВИ

Автор:Катерина Аневска, Ристо Малчевски
Издавач:Армаганка

Funkcionalni ravenki

Автор:Билјана Јошевска Јованчева
Издавач:Армаганка

Решавање бројни ребуси

Автор:Самоил Малчески
Издавач:Армаганка

МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ 10-збирка нерешени задачи

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Проблемот на Швејк

Автор:Димовски Игор
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Стрелките на часовникот се движат, па што

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неколку елементарни алгебарски методи ...

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Откривање непознат број, магија или математика

Автор:Малчески Ристо, Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пресметување на збирови од производи и степени

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Едноставно решаваме задачи со равенки

Автор:Елена Михајлова
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Брзо множење

Автор:Елена Михајлова
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Идентитетот на Софија Жермен

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Бројните ребуси помагаат

Автор:Ирена Шаркова, Румена Караџова
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Основни својства на магичните квадрати од ред четири

Автор:Дргољуб Милошевиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Кои броеви недостасуваат

Автор:Алија Муминагиќ, Рената Сведерц
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Користење табели броеви за одредување ...

Автор:Јудита Цофман
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Функционални равенки

Автор:Билјана Јошевска Јованчева
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пресметување збирови

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пополнуваме табели со броеви

Автор:Малчески Самоил, Мартин Лукаревски
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Геометриско пресметување на збирови

Автор:Ристо Малчески, Катерина Аневска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Идентитетот на Софија Жермен

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Математика за второ одделение

Автор:Малчески, Р.
Издавач:(авторизиран ракопис)

Геометрија

Пллоштина на правилен петоаголник

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка Македонија

НЕМОЈТЕ ДА СЕ ИЗЛАЖЕТЕ, ХЕРОНОВАТА ФОРМУЛА ПОМАГА

Автор:Даниела Василевска
Издавач:Армаганка

Teorema na Ptolomej

Автор:/
Издавач:Армаганка

Олимписка задача

Автор:Муминагиќ
Издавач:Армаганка

Плоштина на правилен петаголник

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка

Една задача, повеќе начини за нејзино решавање

Автор:Драгоњуб Милошевиќ, Средојевиќ Александар
Издавач:Армаганка

Nekoi tocki vo ramninata na triagolnikot

Автор:Dragoljub Milosevic
Издавач:Армаганка

НЕКОИ ПОСЛЕДИЦИ НА ПИТАГОРОВАТА ТЕОРЕМА

Автор:Слаѓана Брсакоска, Самоил Малчески
Издавач:Армаганка

ТРИ РЕШЕНИЈА НА ЕДНА ПОЗНАТА ЗАДАЧА

Автор:Алија Муминагиќ, Jeans Carstensen
Издавач:Армаганка-Скопје

Квадратура на круг

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка-Скопје

МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ 9-збирка нерешени задачи по математика

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Едно својство на неостроаголните триаголници

Автор:Самоил Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Еден елементарен доказ на Хероновата формула

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Метод на помошни фигури

Автор:Милан Шариќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Максимум и минимум во задачи од геометрија

Автор:Никола Петрески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Ојлерова кружница

Автор:Никола Петрески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Како да и помогнете на мува која не знае геометрија

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Златeн пресек

Автор:Алекса Малчески, Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Две задачи за еден правилен шестаголник

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

За една олимписка задача

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Квадрат и точка

Автор:Драгољуб Милошевиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Некои теореми за точки во рамнината

Автор:Драгољуб Милошевиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Златен пресек, омилена ...

Автор:Ана Иванова, Велинов Даниел
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Плоштина на правилен петаголник

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Периметар и неравенство на триаголник

Автор:Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Една теорема, многу начини за докажување

Автор:Малчески Самоил, Катерина Аневска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Расекување и составување геометриски фигури II

Автор:Малчески Самоил
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Расекување и составување геометриски фигури I

Автор:Малчески Самоил
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Броеви

Кој број е поголем

Автор:Светислав Дојчев
Издавач:Армаганка, Македонија

Еден критериум за деливост на природните броеви со 13

Автор:Драгољуб Милошевиќ
Издавач:Армаганка, Македонија

Броеви кои недостасуваат

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка

КОНГУРЕНЦИИ-2

Автор:Ристо
Издавач:Армаганка

КОНГУРЕНЦИИ-1

Автор:Ристо
Издавач:Армаганка

ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ

Автор:Самоил Малчески, Ристо Малчески
Издавач:Армаганка-Скопје

ЗА ЕДНА ПОЗНАТА ЗАДАЧА - „МАГИЧНИОТ“ БРОЈ 1089

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка-Скопје

Решавање на некои нелинеарни диофантови равенки

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка

Еден за сите, сите за еден или што е тоа математичка индукција

Автор:Валериа Панделиева, Илиана Цветкова
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Фамилијарно дрво на пчели и Фибоначиеви броеви

Автор:Зоран Мисајлески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Број на делители

Автор:Игор Димовски
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Линеарна Диофантова равенка

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Црвенката и Диофантовата равека од прв ред

Автор:Сава Гроздев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Последните цифри

Автор:Ирина Шаркова
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Мала теорема на Ферма

Автор:Аневска Катерија, Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Конгруенции во множеството на целите броеви II

Автор:Аневска Катерија, Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Конгруенции во множеството на целите броеви I

Автор:Ристо Малчески, Катерина Аневска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Логика и Комбинаторика

Цртаме без да го подигниме моливот

Автор:Методи Главче
Издавач:Армаганка, Македонија

Магични квадрати и магична коцка

Автор:Методи Главче
Издавач:Армаганка

Кралот Артур

Автор:Risto
Издавач:Армаганка

Логички парадокси_01

Автор:Фолклор
Издавач:Армаганка

Решавање на логички задачи со помошна графови

Автор:Алија Муминагиќ
Издавач:Армаганка

Броеви кои недостасуваат

Автор:Алија Муминагиќ, Рената Сведрец
Издавач:Армаганка

Логички парадокси

Автор:Фолклор
Издавач:Армаганка

Вкупен број на можности

Автор:Валентина Гоговска
Издавач:Армаганка

Неменливи големини

Автор:Валентина Гоговска
Издавач:Армаганка

Да почнеме од крајот

Автор:Валентина Гоговска
Издавач:Армаганка

За секого по нешто

Автор:Зоран Мисајлевски, Самоил Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решаваме логички задачи

Автор:Зоран Мисајловски, Самоил Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Занимливи броеви

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Да размислуваме правилно

Автор:Самоил Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

За младите логичари

Автор:Тренчески Костадин
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неколку логички парадокаси

Автор:////
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Еден проблем во врска со расекување на коцка

Автор:Драгољуб Милошевиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Математички игри 4

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Математички игри 3

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Математички игри 2

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Математички игри 1

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Ајде да размислуваме правилно

Автор:Малчески Ристо, Малчески Алекса
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Покривање рамностран триаголник со рамнострани триаголници

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Метод на инваријанти 2

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Кралот Артур и тркалезната маса

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Метод на инваријанти 1

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

И ова е лесно – алгоритам за решавање задачи со претурање

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Правила на еднаков број, збир

Автор:д-р Павле Младеновиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пак броење

Автор:Илија Јанев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

И броењето не е лесно

Автор:Илија Јанев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Принцип на Дирихле

Автор:Христо Лесов
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Натпревар во повеќебој

Автор:Воислав Петровиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Дали е можно Дали постои

Автор:Светослав Дојчев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Патување на островот на витезите и лажговците

Автор:Сава Гроздев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Броиме со помош на графови

Автор:Сава Гроздев, Аневска Катерина
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Боиме броеви

Автор:Сава Гроздев, Аневска Катерина
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Покривање на шаховска табла

Автор:Аневска Катерина
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Мериме и споредуваме тежини II

Автор:Аневска Катерина, Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Мериме и споредуваме тежини I

Автор:Аневска Катерина, Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Логички парадокси

Автор:Аневска Катерина
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Ајде да размислуваме правилно

Автор:Малчески Самоил
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неравенства

Една задача повеќе решенија

Автор:Шефкет Арсланагиќ
Издавач:Армаганка

За докажување на условните неравенства

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неравенства меѓу средините

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неколку избрани задачи од неравенства

Автор:Слободан Филиповски
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Кој број е поголем

Автор:Светослав Дојчев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Две елементарни неравенства и нивна примена

Автор:Сава Гроздев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неравенство на Шур и примена

Автор:СаваГроздев
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Популарно

Решаваме задачи со броење на коцки

Автор:Ристо Малчески
Издавач:Армаганка, Македонија

Magicni kvadrati od red cetiri

Автор:Dragoljub_Milosevic
Издавач:Армаганка

razmestuvanje_na_broevi

Автор:Dragoljub_Milosevic
Издавач:Армаганка

razmestuvanje_na_broevi

Автор:Dragoljub_Milosevic
Издавач:Армаганка

ЗАНИМЛИВИ БРОЕВИ

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

ЗАНИМЛИВОСТИ

Автор:Алекса Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Адам Рис и лекомислениот геометар

Автор:Алекса Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Историјата е добра учителка

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Од страниците на забавната математика

Автор:Алија Муминагиќ, Јенс Карстенсен
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Магични квадрати и магична коцка

Автор:Методи Главче, Виолета Анѓелковска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Шаховските фигури и златниот пресек

Автор:Малчески Самоил, Катерина Аневска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Повеќе решенија на иста задача

Една задача, повеќе начини за нејзино решавање

Автор:Средојевиќ_Милошевиќ
Издавач:Армаганка, Македонија

Една задача повеќе начини на решавање

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Една задача, повеќе начини за решавање 2

Автор:Драгољуб Милошевиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Една задача, повеќе начини за решавање 1

Автор:Драгољуб Милошевиќ
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Повеќе начини на решавање на една задача

Автор:Наумка Србиноска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Неколку начини за докажување на едно неравенство

Автор:Малчески Самоил
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Останато

Белешка за распределбата на простите броеви

Автор:Ристо Малчески, Самоил Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Некои Методи за решавање на диофантови равенки

Автор:Даниел Велинов
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Повеќе начини за решавање на една задача

Автор:Катерина Аневска, Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Занимливи броења

Автор:Ристо Малчески, Методи Главче
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решаваме конструктивни задачи

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Пресметување на плоштина на паралелограм и триаголник

Автор:Ристо Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решаваме задачи со множества

Автор:Алекса Малчески, Катерина Аневска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решавање на аритметички задачи со помош на противречност

Автор:Методи Главче, Самоил Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Решавање на конструктивни задачи со помош на питагоровата теорема

Автор:Методи Главче, Катерина Аневска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Некои последици на питагоровата теорема

Автор:Слаѓана Брсакоска, Самоил Малчески
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Метод на Ферма за решавање на диофантови равенки

Автор:Алекса Малчеси, Катерина Аневска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ

Питагорови Тројки

Автор:Катерина Аневска
Издавач:АРМАГАНКА-СКОПЈЕ