НАСТАВНИ ПРОГРАМИ-ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА

ПОЧИТУВАНИ УЧЕНИЦИ, ОЛИМПИЈЦИ, НАСТАВНИЦИ, ПРОФЕСОРИ, РОДИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ

Конечно на оваа страна се поставени сите наставни планови и програми за работа со НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ. Паралелно со тоа, поставени се и поголем број на наслови кои се цитирани во литературата на истите. Сите тие се непрекинато достапни за вас. Тоа е основна литература која можете да ја непречено користите во вашата едукација. 

Со почит 

АРМАГАНКА за ВАС