ПОДИГАЊЕ НА ДИПЛОМИ и МЕДАЉИ од ФИНАЛЕН КРУГ НА КЕНГУР 2024 година

Почитувани

ученици, професори, родители

Вашите дипломи за освоени награди на натпреварот Финален круг на КЕНГУР 2024 година се веќе четврти ден комплетно спакувани. Проблемот што не сме ги испратиле е изработката на медаљи за сите освоени награди. Според изведувачите на медаљи, заради големиот број на истите, тие нема да се готови пред 30 јуни(ден кога ние е обеќано дека ќе бидат готови). 

Од тие причини, за оние кои имаат потреба од дипломи, истите, без медаљи, моше

1. Да ги подигнат од Машинскиот факултет-Скопје

2. Да им ги испратиме по пошта

Во двата случаи може да се подигнат дипломи САМО ЗА ЦЕЛО УЧИЛИШТЕ ОДЕДНАШ(не може да се подигаат дипломи индивидуално). Истото мора да го најават на меилот

kangaroo.macedonia@gmail.com

Оние кои ќе ги подигнат дипломите сега, ќе мора да дојдат и втор пат за да ги подигнат и медаљите. 

Со почит

Борд на Кенгур 2024 година