ПОДИГАЊЕ НА МЕДАЉИ И ДИПЛОМИ на 30.06.2023 година

ПОЧИТУВАНИ

Ве известуваме дека подигањето на медаљите и дипломите од Финалниот круг на Кенгур 2023 година е на ден 30.06.2023 година и ќе биде на МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ-Скопје. Се замолуваат сите да бидат присутни на факултетот во 11:00 часот. Подигањето на медаљите и дипломите ќе се одвива од 11:00 до 13:00 часот. 

Со почит

Борд за Кенгур 2023 година